Súčasný systém zdravotnej a sociálnej starostlivosti o seniorov v Slovenskej republike

diplomová práca

Diplomová práca prezentuje problematiku súčasného systému zabezpečenia zdravotnej a sociálnej starostlivosti o seniorov na Slovensku. Analyzovali sme problém obdobia staroby a starnutia slovenskej populácie a upriamili pozornosť na systém zdravotnej a sociálnej starostlivosti o seniorov na Slovensku v súčasnosti. Predmetom prieskumu našej práce bolo porovnať kvalitu poskytovanej sociálnej a zdravotnej starostlivosti o seniorov v zariadeniach sociálnych služieb a domácom prostredí. Predpokladali sme, že seniori žijúci v domácom prostredí i v zariadeniach sociálnych služieb sú vo väčšine spokojní s kvalitou i kvantitou poskytovaných služieb. Zistili sme, že poskytovaná sociálna a zdravotná starostlivosť je zo subjektívneho hľadiska seniorov kvalitatívne porovnateľná medzi zariadeniami sociálnych služieb a domácim prostredím. K jestvujúcej problematike sa nám sčasti podarilo odhaliť nedostatky, ktoré sa vyskytujú v danej oblasti a načrtli sme niekoľko riešení. V skvalitňovaní starostlivosti o seniorov sme na základe zistených faktov odporučili humanizáciu sociálnych a zdravotných  služieb ako strategicky významnú  etapu v oblasti zvyšovania kvality a dostupnosti poskytovaných služieb.

Základné informácie

 • Univerzita: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
 • Fakulta: Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií
 • Kategória: LEKÁRSKE VEDY
 • Podkategória: Ošetrovateľstvo
 • Jazyk: slovenský
 • Rozsah: 98 strán A4
 • Dátum obhajoby: 21. 5. 2010
 • Katedra: Ošetrovateľstva
 • Študijný program, zameranie: Ošetrovateľstvo
Obsah

OBSAH

Úvod

1     STAROBA A STARNUTIE

       1.1 Staroba a starnutie ako vývinové obdobie

       1.2 Demografia a prognóza starnutia obyvateľstva

       1.3 Zmeny v starobe a ich vplyv na kvalitu života seniorov 

 

2    ORGANIZÁCIA STAROSTLIVOSTI O SENIOROV

       2.1 Historický vývoj starostlivosti  o seniorov na  území Slovenska 

       2.2 Domáca a komunitná starostlivosť o seniorov v súčasnosti 

       2.3 Tretí sektor  a starostlivosť o seniorov

 

3    SÚČASNÝ   SYSTÉM   ZDRAVOTNEJ   STAROSTLIVOSTI   O SENIOROV 

      NA   SLOVENSKU

      3.1 Systém zdravotnej starostlivosti a základné prvky zdravotného systému 

      3.2 Geriatrická starostlivosť o seniorov  z komplexného pohľadu

      3.3  Preventívne a podporné  programy na ochranu zdravia seniorov

 

4   SOCIÁLNA     STAROSTLIVOSŤ      O      SENIOROV      NA    SLOVENSKU    

      V SÚČASNOSTI 

    4.1 Sociálne zabezpečenie seniorov 

     4.2 Sociálne služby so zameraním na seniorov 

     4.3 Sociálna práca so seniormi

 

5    PRIESKUM

      5.1  Problém

      5.2  Ciele

      5.3  Hypotézy

      5.4  Charakteristika výberového súboru 

      5.5  Metódy

      5.6  Demografické údaje 

      5.7  Výsledky empirickej analýzy 

      5.8  Diskusia 

 

Zdroje

 1. BALOGOVÁ, B. Seniori v spektre súčastného sveta. Prešov: Akcent print. 2007, 103 s. ISBN 978-80-89295-03-6.
 2. BALOGOVÁ, B. Seniori. Prešov : Akcent Print. 2005,156 s. ISBN 80-969274-2-6.
 3. FARKAŠOVÁ, D., a kol.  Ošetrovateľstvo teória. Martin: Osveta, 2005. 215 s. ISBN 80-8063-182-4
 4. FARKAŠOVÁ, D., a kol. Výskum v ošetrovateľstve. Martin: Osveta, 2002. 88 s. ISBN  80-8063-11.
 5. FARSKÝ, I.- ŽIAKOVÁ, K.- ONDREJKA, I. Determinanty kvality života v séniu. In Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve. Martin: Univerzita Komenského Bratislava, Jeseniova lekárska fakulta Martin, 2005. 299 s. ISBN 80-88866-32.
 6. HEGYI, L. Klinické a sociálne aspekty ošetrovania starých ľudí. Trnava: SAP- Slovak Academic Press, 2001. 128 s. ISBN 80-88908-80-9. 
 7. HEGYI, L. Zdravotnické právo v praxi. In: Charta práv pacientov vo svetle reformných zdravotníckych zákonov v SR. 2006/3, Bratislava: Solen s. r. o., 2006. 51s. ISSN 1213-0508.
 8. HANZLÍKOVÁ, A., a kol. Komunitné ošetrovateľstvo. Martin: Osveta, 2004. 279 s. ISBN 80-8063-155-7.
 9. HARTL, P.- HARTLOVÁ, H. Psychologický slovník. Praha: Portál, 2000. 577 s.  ISBN 80-7178-303-X.
 10. HAŠKOVCOVÁ, H. České ošetřovatelství 10. manuálek sociální gerontologie. 1. vyd. Brno: IDV PZ. 182 s. ISBN 80-7013-109-8.
 11. JAROŠOVÁ, D. Úvod do komunitného ošetřovatelství. Praha: Grada, 2007. 99 s. ISBN 978-80-247-2150-7.
 12. KADUČÁKOVÁ, H. Zdravotná a sociálna starostlivosť o človeka. Ružomberok: Katolícka univerzita, 2008. 159 s. ISBN 978-80-8084-369-4 .
 13. KAMANOVÁ. I. Kvalita života seniorov v DD a DSS pre dospelých. Ružomberok: Edičné stredisko  Pedagogickej fakulty, 2007. 71 s. ISBN 978-80-8084-276-5.
 14. Katuščák, D. Ako písať vysokoškolské a kvalifikačné práce. 3. vyd. Nitra : Enigma, 2004. 162 s. ISBN 80-89132-1-3.
 15. KRAJČÍK, Š. Geriatria. Trnava: SAP – Slovak Academic Press, 2005. 82 s. ISBN 80-88908-68-X .
 16. KŘIVOHLAVÝ, J. Psychologie nemoci. Praha: Grada, 2002. 200 s. ISBN 80-247-0179-0.
 17. LEMON 1. Učební texty pro sestry a porodní asistentky. Brno: IDV PZ, 1996. 179 s. ISBN 80-7013-234-5.
 18. LEVICKÁ, J. Teoretické aspekty sociálnej práce. Trnava: Trnavská univerzita, 2002. 283 s. ISBN 80-89074-39-1.
 19. MATOUŠEK, O., a kol. Sociální práce v praxi. Praha: Portál, 2005. 352 s. ISBN 80-7367-002-X .
 20. ONDRUŠEK, D. a kol. Čítanka pre pokročilé neziskové organizácie. 1. vyd. Bratislava : PDCS, 2000. ISBN 80-968095-3-9.
 21. POLEDNÍKOVÁ, Ľ., a kol. Geriatrické a gerontologické ošetrovateľstvo. Martin: Osveta, 2006. 216 s. ISBN:80-8063-208-1
 22. RHEIWALDOVÁ, E. Novodobá péče o seniory. Praha: Grada, 1999. 88 s. ISBN 80-7169-828-8 .
 23. STANEK, V., a kol.  Sociálna politika. Bratislava: SPRINT-vfra, 2006. 391 s. ISBN 80-89085-66-0.
 24. STAŇKOVÁ, M. Hodnocení a měřící techniky v ošetřovatelské praxi. České ošetřovatelství 6. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 2001. 55 s. ISBN 80-7013-323-6.
 25. STRIEŽENEC, Š. Úvod do sociálnej práce. Trnava : Tripsoft, 2001. 197 s. ISBN 80-968294-6-7.
 26. TOKÁROVA, A. a kol. Sociálna práca. Prešov: Akcent print, 2003. 564 s. ISBN 80-968367-5-7.
 27. VAŇO, B.- BLEHA, B. Predpokladaný vývoj obyvateľstva v okresoch SR do roku 2025. Bratislava : INFOSTAT, 2008. 57s. ISBN 978-80-89398-00-3 .
 28. VÁGNEROVÁ, M. Vývojová psychologie: dětství, dospělost, stáří. Praha : Portál, 2000. 528 s. ISBN 80-7178-308-0 .
 29. VENGLÁŘOVÁ, M. Problematické situace v péči o seniory. Praha: Grada, 2007. 96 s. ISBN 978-80-247-2170-5 .
 30. VONDRÁČEK, Ľ.- WIRTHOVÁ, V. Sestra a její dokumentace. Praha: Grada, 2006. 88 s. ISBN: 978-80-247-2763-9.
 31. Zákon č. 461/2003 Z. z.  o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
 32. Zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 33. Zákon  č.  448/2008 Z. z.  o  sociálnych službách  a  o  zmene  a   doplnení   zákona   č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
 34. Zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti .
 35. Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 36. Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona                 č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov .

Kľúčové slová
Staroba Starnutie Zdravotná starostlivosť Geriatrická starostlivosť Sociálne služby Sociálne zabezpečenie 
mata Autor: mata

Som veľmi všestranná a sčítaná. Nemám problém napísť tému z akejkoľvek oblasti. Moje portfólio je široké. Netrápte sa písaním práce, nechajte to na mňa:).


Copyright © 2006 - 2017 publikovane.sk SQC